عدم برگزاری مراسم اربعین و هرگونه راهپیمایی داخل کشور به استناد مرقومه معاونت محترم توسعه
مدیریت و منابع استانداری و دبیر ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا