نظام صنفی عبارت است از قواعد و مقرراتی که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند. این کتابچه قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ است که در ۹ فصل ارئه شده است.

 

 

دانلود کتاب قانون نظام صنفی